Organizatorzy

ORGANIZATORZY

ANG Spółdzielnia

ANG Spółdzielnia (wcześniej ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych) jest częścią Grupy ANG. To profesjonalna organizacja pośrednictwa finansowego, która jako jedyna w branży działa w formie prawnej spółdzielni. Z organizacją współpracuje ponad 200 spółdzielców i ponad 600 ekspertów. Partnerami biznesowymi ANG są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju. ANG jest organizacją, która dokłada wszelkich starań, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwija się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
ANG bierze udział w pracach Grupy Roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR wśród małych i średnich przedsiębiorstw przy Ministerstwie Rozwoju, współtworzyła „Zasady Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz „Deklarację Pośredników Finansowych KPF”, będącą dobrowolnym manifestem branży, jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, inicjatywy Global Compact, Koalicji Rzeczników, Koalicji Prezesi Wolontariusze. W 2016 r. i w 2017 r. została wyróżniona nagrodą Srebrny Listek CSR Polityki, Etyczna Firma przyznawaną przez Puls Biznesu i PwC oraz tytułem Najlepszy Pracodawca AON Hewitt. Jako jedyna w swojej branży raportuje wyniki i działania w sposób zintegrowany wg standardu GRI. Członkowie społeczności ANG zaangażowani są wiele projektów związanych z ekonomią społeczną i CSR.

przejdź do strony organizatora ›

Grupa ANG SA

Grupa ANG to ludzie, którzy z pasją rozwijają projekty związane z finansami, spółdzielczością i innowacjami społecznymi.

przejdź do strony organizatora ›

"Będę Kim Zechcę" – Fundacja Grupy ANG

Celem statutowym fundacji jest wspieranie młodych ludzi - nieprzeciętnych, uzdolnionych, pracowitych, ale ze względu na sytuację materialną lub społeczną, z ograniczonym dostępem do systemu edukacyjnego. Fundacja pomaga takim osobom m.in. poprzez: stypendia, opiekę tzw. aniołów (wolontariuszy) i mentorów, organizację specjalnych wydarzeń, organizację szkoleń, organizację praktyk i staży, wsparcie w znalezieniu pracy. Zadaniem fundacji jest ponadto propagowanie idei przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznie, w tym wspieranie podopiecznych fundacji w uruchamianiu własnego biznesu zgodnie z filozofią CSR.

przejdź do strony organizatora ›

WSPÓŁORGANIZATORZY

Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Centrum jest wspólną inicjatywą Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, ośrodkiem badań i studiów na rzecz rozwoju etyki biznesu w Polsce, miejscem spotkania liderów biznesu i świata akademickiego, którym zależy na promowaniu etyki życia gospodarczego jako warunku uprawiania tyleż skutecznego, co społecznie odpowiedzialnego biznesu. Centrum podejmuje aktywną działalność badawczą, uczestnicząc w wielu krajowych oraz międzynarodowych programach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z etyki biznesu, etyki w prawie i administracji, społecznej odpowiedzialności biznesu, dla studentów polskich i zagranicznych na wszystkich poziomach nauczania, na wielu kierunkach MBA oraz studiach podyplomowych. Centrum organizuje coroczne, ogólnopolskie konferencje etyki biznesu, przygotowuje prace autorskie, podręczniki i prace zbiorowe. Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie w 2012 roku przez Centrum Piątego Światowego Kongresu International Society of Business, Economics and Ethics odbywającego się co cztery lata, w którym uczestniczyli czołowi przedstawiciele tych dyscyplin z całego świata.

przejdź do strony organizatora ›

DELOITTE

Deloitte Polska to jedna z wiodących firm doradczych w kraju, świadcząca usługi profesjonalne
w obszarze audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, konsultingu strategicznego oraz technologicznego, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego. Zespół Deloitte w Polsce liczy już ponad 2000 specjalistów z różnych dziedzin, a w Europie Środkowej ponad 6000 specjalistów. Deloitte oferuje swoim klientom usługi najwyższej jakości łącząc wiedzę, jednolite standardy i zasoby globalnej firmy, obejmujące ponad 240 000 pracowników w 150 krajach, z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

przejdź do strony organizatora ›

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Misją Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców jest wyznaczanie w działalności gospodarczej wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa finansowe, dla tworzenia i potwierdzania opinii, uznających te przedsiębiorstwa za instytucje zaufania publicznego.

przejdź do strony organizatora ›

Celem Towarzystwa jest uprawianie i krzewienie prakseologii oraz dyscyplin pokrewnych.

przejdź do strony organizatora ›

Facebook Twitter LinkedIn